ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วริศรา ใจคำปัน
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the group empowernent program on self-efficacy among caregivers in caring persons with schizophrenia who had recelved service at out-patient unit, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ซ, 87 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : [71]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550