ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาภรณ์ ใจมา
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกุล่มต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Effect of the group empowernent program on caring capabiliteis among caregivers of persons with schizophrenia who had received service at out patient unit Muang Pan Hospital, Lampang Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ญ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : [55]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550