ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณิภา เย็นใจ
ชื่อเรื่อง ผลของการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างความผูกพันและการดูแลบุตรต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไวี = Effects of knowledge provision and skill training in bonding enhancement and child care on maternal role attainment among postpartum women with HIV infection
หัวเรื่อง Mothre;Puerperium;HIV infections
จำนวนหน้า ญ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 69-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555