ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ผึ้ง -- ต้นทุนการผลิต;ต้นทุนการผลิต;ผึ้ง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่;เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่;รายได้ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545