ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จักรี ทุ่งแจ้ง
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และราคาหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ระหว่างปี 2545 ถึง 2554 = Relationship betwen financial ratios, economic value added and stock price of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited during 2002-2011
หัวเรื่อง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน);มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์;หุ้นสามัญ
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556