ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วงศกร พราหมณ์บุญมี
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between strategic management process according to philosophy of sufficiency economy and effectiveness of small and medium-sized enterprises in Chiang Mai province
หัวเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์;การจัดการธุรกิจ;การวางแผนธุรกิจ;เศรษฐกิจพอเพียง;ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่;ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168-181
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556