ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิพัฒพงศ์ ดำรงค์ภิญโญ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อแบรนด์องค์กรของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดลาพูน = Factor affecting corporate brand engagement of bank for agriculture and agriculture cooperatives employees in Lamphum Province
หัวเรื่อง ภาพลักษณ์องค์การ;พนักงานธนาคาร;ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฏ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555