ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งอรุณ หน่อคำ
ชื่อเรื่อง ความเหมาะสมของกลไกการคุ้มครองสตรีตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : ศึกษาวิเคราะห์กรณีครอบครัวชนบท = Practicality of legal protection measures for women according to the domestic violence victim protection act of B.E. 2550: an analytical study of rural family cases
หัวเรื่อง สิทธิสตรี;สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย;การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
จำนวนหน้า ฎ, 192 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 172-178
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555