ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิมล สุมนวิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ โดยใช้แบบจาลองเนสเต็ดโลจิต = Analysis of factors affecting decision to use domestic airline service using nested logit model
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค;สายการบิน -- บริการลูกค้า;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย;การจัดการตลาด
จำนวนหน้า ฎ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557