ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทัศน์ วงษ์ทับทิม
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งและโดยตำแหน่ง : กรณีศึกษาสุขาภิบาลคูคตและสุขาภิบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หัวเรื่อง การปกครองท้องถิ่น -- ปทุมธานี;สุขาภิบาลคูคต;สุขาภิบาลลำลูกกา;สุขาภิบาล -- การเลือกตั้ง -- ปทุมธานี;การปกครองท้องถิ่น -- ปทุมธานี
จำนวนหน้า 319 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต ขาดหน้า 68, 262 (ต้นฉบับไม่มี);วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 267-274
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539