ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัตร พันธุ์เภา
ชื่อเรื่อง ผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่ฮ่องสอน;นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน;แม่ฮ่องสอน -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ฎ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต ขาดหน้า 114 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545