ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์จิรา เบ็ญจวรรณ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสนใจการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = Developing interest in learning Mathematics among Mathayom Suksa 1 novice monk students by using learning resources in Balisathitsuksa school, Mahachulalongkornrajavidyalaya
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);สามเณร;สงฆ์ -- การศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555