ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ชื่อเรื่อง ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา = Communication competence for the dissemination of buddhism among highland ethnic groups of the volunteer graduate monks working for hill tribe development project
หัวเรื่อง การสื่อสาร;ความสามารถในการสื่อสาร;พุทธศาสนา -- การเผยแผ่
จำนวนหน้า ญ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555