ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัดดา ลอยดี
ชื่อเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมให้คงความเป็นไทใหญ่ : กรณีศึกษานักศึกษา เชื้อสายไทใหญ่ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Socialization to maintain being Shan : a case study of Shan students in Piang Luang sub-district, Wiang Haeng district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สังคมประกิต -- เวียงแหง (เชียงใหม่);ชาติพันธุ์วิทยา;สังคมวิทยา
จำนวนหน้า ฎ, 83แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม 2557;การค้นคว้าอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554