ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรารีย์ โกฏิวิเชียร
ชื่อเรื่อง สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ปัญหาการถูกกีดกันของเด็กเร่ร่อนสู่สังคม = 3D animation for a campaign to society on understanding problem of street children exclusion
หัวเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์);สื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฑ, 164 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2557;การค้นคว้าอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-147
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557