ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำไพ ลาน้อย
ชื่อเรื่อง การรับรู้และบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Role and perception of member of tambon administrative organization in prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever San Sai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่;ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม;ไข้เลือดออก -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ญ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548