ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทิยา เสถียรวุฒิวงศ์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions ะowards the แore แompetency of Dental Nurse in Tambon Health Promoting Hospital : A case study among stakeholders in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่;ทันตาภิบาล;โรคปริทันต์;สมรรถนะ
จำนวนหน้า ฌ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553