ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธรินธร เหล่ากุลดิลก
ชื่อเรื่อง ความวิตกกัวลต่อการรับบริการทางทันตกรรมกั บสภาวะทั นตสุ ขภาพและปัจจั ยที่ เกี่ยวข้ องของเด็ กนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Dental anxiety, oral health status and involved effects of secondary school student of Bankard Vitayakom School, Mae Wang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม;ทันตกรรมชุมชน;ทันตสาธารณสุข;บริการอนามัยชุมชน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 64 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552