ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนี มิตกิตติ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนระดับประถมศึกษปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self practices in Iodine deficiency prevention among 6th grade primary school students in Chiang Khong District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Iodine;โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฐ, 130 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [107]-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535