ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณรัตน์ อรุณนุมาศ
ชื่อเรื่อง ภาวะการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของเด็ก 0-4 ปี และพฤติกรรมอนามัยของมารดาในหมู่บ้านที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอำเภอปัว จังหวัดน่าน = Diarrheal morbidity rates in children aged 0-4 years and maternal health behavior in health for all and non-health for all villages Pua District Nan Province
หัวเรื่อง ท้องร่วง;เด็ก -- ปัว (น่าน);มารดา -- ปัว (น่าน)
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538