ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรมล บางชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบหมวกคิดหกใบ = Development of analytical reading ability of Prathom Suksa 5 students through the six thinking hats teaching technique
หัวเรื่อง โรงเรียนวิชัยวิทยา;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- การอ่าน;การอ่านขั้นประถมศึกษา;ความคิดและการคิด
จำนวนหน้า ฌ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557