ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งทิพย์ นิโรจน์
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่เรียนโดยกิจกรรมบทบาทสมมติ = Learning achievement in and attitude towards environment preservation of mathayom suksa 2 students of Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai through role play activities
หัวเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงราย;สิ่งแวดล้อม;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฎ, 188 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549