ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวกฤษต์ ปวนรัตน์
ชื่อเรื่อง การสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไม้สลี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Remedial teaching for word spelling skills using computer-assisted instruction lessons for primary school students at Ban Mai Salee School. Thung Hua Chang District
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- คำ;ภาษาไทย -- ตัวสะกด;ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;นักเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน);คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
จำนวนหน้า 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549