ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธิษา รัตนมงคล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Developing chinese learner-centered lesson plans for mathayom suksa 4 astudents at Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย;การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฌ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551