ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพจน์ จิตรทอง
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมวาดภาพแบบอิสระ เพื่อถอดรหัสความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Use of Free drawing activities to decode concept about Satit School, Chiang Mai University of the Third grade level students
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน;การวาดเขียน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;ความคิดรวบยอด
จำนวนหน้า ก-ฎ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549