ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors related to achievement motivation of students Majoring in Industrial Engineering Faculty of Engineering, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ -- นักศึกษา;นักศึกษา -- เชียงใหม่;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนหน้า ฌ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนุกรม: แผ่น [52]-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554