ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรัญญา วังกี
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Using recreation activities to develop assertive behavior of Mathayom Suksa 3 girl guides, Pasang school, Lamphun Province
หัวเรื่อง โรงเรียนป่าซาง;กิจกรรมการเรียนการสอน;นันทนาการ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ญ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552