ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมล เกิดมงคล
ชื่อเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Emotional intelligence of grade level 3 karen students in educational opportunity expansion schools in Mae La Noi District, Mae Hong Son
หัวเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์;นักเรียนมัธยมขยายโอกาส -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน);นักเรียน -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ก-ช, [66] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548