ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อธิราช กุมารแก้ว
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการของครูผู้สอน ระดับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Opinions of parents and students on multidisciplinary integrated instruction activities provision of teachers at grade level 2, Montfort College primary section
หัวเรื่อง ครู -- เชียงใหม่;การสอน -- เชียงใหม่;ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฌ, 127 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548