ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อังสนา วรรณประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์เรื่อง ชุมชนบ้านถวาย เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Constructing learning plans of history strand on Ban Tawai Community to develop knowledge inquiry skills for Prathom Suksa 4 Students, Ban Sansai School, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ชุมชนบ้านถวาย (เชียงใหม่);ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ซ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555