ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณพวรรณ์ วงค์ปั๋น
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาระสังคมศึกษาเพื่อสร้างเสริมความสมานฉันท์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ = Development of integrated lesson plans in social studies to enchance solidarity of grade level 2 students at Montfort College, Primary Section
หัวเรื่อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม;การปฏิรูปการเรียนรู้;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 161 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552