ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจียรนัย สังสุทธิพงศ์
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจริยนิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Construction of desired characteristics observation forms concerning morality in social studies, religion and culture learning substance for grade level 3 students in Mae Sariang Boripat Suksa School, Mae Hong Son Educational Service Area 2
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);จริยธรรม;นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ญ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547