ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชญา สกุลวิทย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ = Development of listening, viewing and speaking skills in Thai Language of grade level 2 students using cooperrative learning activities
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การพูด;ภาษาไทย -- การฟัง;นักเรียนประถมศึกษา
จำนวนหน้า ซ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551