ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทัตตา กัฬหะสุต
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรม = Effects of preparation package to improve writing skills for a child with down syndrome
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ;เด็กพิเศษ;กลุ่มอาการดาวน์;ความบกพร่องทางสติปัญญา;เด็ก -- การเขียน
จำนวนหน้า ฐ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109-113;การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดเตรียมความพร้อมด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการการเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษาก่อน ระหว่างและหลังการใช้ชุดเตรียมความพร้อม เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษา เพศชาย {u0E2;The Objective of this independent research is to study the outcome of using a preparation package in writing skills for a children with Down Syndrome and to compare scores of writing skills before, during and after using preparation package. This case study use purposive sampling. We undertook a case-control study at Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai who is a 7 years old boy. Intellectual level 73 and diagnosed by doctor as Down Syndrome. Case study was conducted in kindergarten grade 3, Dara academy school, Chiang Mai. Instruments used in the study include: 1) preparation package that consisted of 10 educational plans which consist of 5 learning preparation activities and 5 written styles 2) evaluation form of capabilities and 3) behavioral observation form of a case study. The results showed that the writing ability of Down Syndrom child before, during and after using the preparation package have increased gradually as follows: 55.56 % (fair) , 69.44 % (good), 72.22 % (very good) , 91.67 % (excellent) and 100 % (excellent) , from the first week to the fourth week, accordingly. For the behavioral observation part, After using writing preparation package for 2 weeks, he showed a good attention span and enthusiastic. Moreover, he could hold the pencil firmly with static tripod grasp (thumb, index finger and middle finger) and control hand writing movement by wrist. However, he could not write at appropriately speed and dexterity. Sometimes the researcher must help and give suggestions on writing direction. For the period of 4 weeks, the case study showed good controls of the movement of wrist in writing , such as start writing immediately, writing at appropriately speed and completely, and completely writing on dash lines. Besides, case study had a very good attention span. In addition, the conversation with his parents provided two issues 1) curiosity of child 2) changing in hand writing such as case study can start writing consonants by himself, writing alphabets in any
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557