ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิมล สุขสบาย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลกศึกษา เรื่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning plans development of global education course on Hae Mai Kam Phoe tradition to promote futuristic thinking skills of Mathayom Suksa 2 students at Chomtong school, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่;กิจกรรมการเรียนการสอน;แผนการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 88-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555