ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร เต็งนุ
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ เรื่อง มารยาทไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of integrated lrarning plans on Thai etiquette for prathom suksa 6 students, Ban Keawmakok school, Hot district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง แผนการสอน;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การเรียนรู้ทางสังคม;มารยาทและการสมาคม
จำนวนหน้า ฎ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555