ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธน เทพปิตุพงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cooperative learning plans on sufficiency economy to enhance sufficient living characteristic of Mathayom Suksa 1 students at Sangwanwittaya school, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่;สังคมศึกษา;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฌ, 182 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555