ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรศักดิ์ แย้งจันทร์
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการเรียนรู้ วิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นพลัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ = Construction of learning plans on law in daily life to develop analytical thinking skills by using 7-E learning circle plus for Mathayom Suksa 4 students at Darapittayakom school, Uttaradit province
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);แผนการสอน
จำนวนหน้า ฐ, 246 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555