ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
ชื่อเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ดัชนีคุณภาพ LibQUAL+TM = Library service quality assessment of Maejo University Central Library using LibQUAL+TM quality index
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้. กองห้องสมุด -- บริการสารสนเทศ;ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่;ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
จำนวนหน้า ฌ, 115 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552