ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงศิริ เวียงคำ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย จากบริษัทนำเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ = Factors effecting decision of Singapore tourists in choosing package tour from travel agency in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว;นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- สิงคโปร์;บริษัทนำเที่ยว -- เชียงใหม่;เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ก-ฑ, 142 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548