ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนัดดา มานิตย์
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กรณีบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of Community's Way of Life and Environment form the Royal Initiated Project on Demonstrating and Transferring Agricultural, Forestry and Environment: A Case of Ban Paek Sam, Piang Luang Subdistrict, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การดำเนินชีวิต;การเปลี่ยนแปลงทางสังคม;โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ;ชุมชน
จำนวนหน้า ฏ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551