ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน
ชื่อเรื่อง ความรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีบ้านหนองอึ่ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of the people in environment management of households for controlling and preventing DengueHemorrhagic Fever: a case of Ban Nong Ueng, Wiang Subdistrict, Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;ไข้เลือดออก;ครัวเรือน
จำนวนหน้า ก-ญ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551