ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กันต์พจน์ วงษ์สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน = Expectation and perception of local people on the Roles of Tambon Fai Kaeo administrative organization, Phu Phiang District Nan Province, in the Community Environmental Management
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;การจัดการสิ่งแวดล้อม;ชุมชน
จำนวนหน้า ฏ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555