ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิรตี ไชยจารีย์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison the blowing quantity of carbon dioxide in the air from tourism activity management between Community-Based Tourism and Business-Based Tourism in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน;การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม;คาร์บอนไดออกไซด์;คาร์บอนไดออกไซด์ -- การลดปริมาณ
จำนวนหน้า ฎ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556