ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กานดาพันธุ์ วันทยะ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting ability or self rellance based on sufficience economy philosophy in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพึ่งตนเอง;ความสามารถในตนเอง;ความสามารถในตนเอง -- เชียงใหม่;เศรษฐกิจพอเพียง;เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่;เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย (ภาคเหนือ);เศรษฐกิจพอยังชีพ
จำนวนหน้า ก-ฎ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551