ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลิตา ลชิตาวงศ์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต = Behavior and factors affecting livings along sufficiency economy philosophy of savings among production credit group members
หัวเรื่อง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต;การดำเนินชีวิต;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฎ, 71 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551