ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุลีภรณ์ ส่องเนตร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้า OTOP ต่อชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ บ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Factors affecting the success of OTOP to community: a case study of Ban Sao Luang textile handicraft group, Mueang Nan District, Nan Province
หัวเรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์;กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ;หัตถกรรม -- น่าน;บ้านซาวหลวง (น่าน)
จำนวนหน้า ก-ฌ, 80 แผ่น :|ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548