ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิมลมาศ เตรียมศศิธร
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อการผลิตเป็นไบโอดีเซล = Factors in decision marking on collecting used cooking oil of people in Chiang Mai municipality for biodiesel production
หัวเรื่อง น้ำมันพืช -- การแปรรูป;ประชาชน -- พฤติกรรม;เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
จำนวนหน้า ฎ, 59 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551