ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชาวฤทธิ์ รอบรู้
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อประเมินพิ้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอุทกภัย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย = Comparisons of spatial models for analyzing flood risks area : a case study of lower part of Mae Nam Yom Watershed, Sulhothai Province
หัวเรื่อง อุทกภัย -- สุโขทัย;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จำนวนหน้า ฏ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556