ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รดา อุดมอานุภาพสุข
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร = The Relationship between resilient personality, job satisfaction and organizational citizenship behavior
หัวเรื่อง บุคลิกภาพ;การปรับตัว -- กรุงเทพฯ;ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ฌ, 69 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549